021-66561465

021-66913740

09120717164

آهنگسازی

آهنگسازی
دوره های آموزش آهنگسازی در آموزشگاه موسیقی برومند به صورت حرفه ای دنبال می شود.هنرجویان پس از شرکت در دوره های آشنایی با مبانی تئوری موسیقی و شناخت هارمونی می توانند در دوره های آهنگسازی شرکت نمایند.