021-66561465

021-66913740

09120717164

دوره های گروه نوازی

دوره های گروه نوازی
هنر جویان آموزشگاه موسیقی برومند پس از اتمام دوره های آموزش ساز و آشنایی نسبی با نوازندگی آن ها می توانند در دوره های گروه نوازی ساز ها به صورت تخصصی شرکت نمایند.حضور در این دوره ها مهارت نوازندگی هنرجویان را به میزان چشمگیری افزایش می دهد و از خطاهایشان می کاهد.مهم تز از همه اعتماد به نفس هنر جویان را در نوازندگی تا میزان زیادی افزایش می دهد.