021-66561465

021-66913740

09120717164

ساز های غربی یا کلاسیک

ساز های غربی یا کلاسیک
سازهای غربی یا کلاسیک
علاوه بر ساز های ایرانی کلیه ساز هایی که در گروه ساز های غربی یا کلاسیک جای می گیرند در آموزشگاه موسیقی برومند تدریس می شوند.
ساز های غربی یا کلاسیک شامل 4 دسته هستند:
1/ساز های بادی
2/ساز های سیمی یا زهی
3/ساز های کلاویه ای یا کلید دار
4/ساز های ضربی یا کوبه ای