021-66561465

021-66913740

09120717164

دایره
دایره یکی از ساز های کوبه ای ایرانی با اصالت است که در آموزشگاه موسیقی برومند در زیرشاخه ساز های کوبه ای به صورت تخصصی تدریس می شود.
ساز دایره بسیار شبیه به ساز کوبه ای دف است اما از نظر اندازه و تعداد حلقه های کمانه با هم تفاوت دارند.دف از دایره بزرگ تر بوده و تعداد حلقه هایی که به کمانه چوبی آن متصل شده است از دایره بیشتر است.همین امر سبب می شود صدایی که از این دو ساز خارج می شود با یکدیگر تفاوت داشته باشد.